Бързата скорост на застрояване на градовете води до разрастване на строежите и увеличаването на обема на строителните отпадъци. Ежегодно на нашата планета се образуват 2,5 млрд тона отпадъци от тази индустрия, от които само в Европа – 180 млн. Едва 39% от тях се обработват.  С всяка изминала година става по-трудно унищожаването и преработката на този отпаден продукт, който представлява сериозна заплаха за околната среда с неблагоприятни последици за човешкото здраве. Повторната употреба на отпадъците в строителната индустрия е изключително перспективно направление в бизнеса, което бележи сериозен ръст.

Строителните отпадъци се делят на:

 • Битумен кирпич – 63%
 • Бетон и железобетонни изделия – 26%
 • Дървесина – 4%
 • Метал – 1%
 • Други строителни отпадъци – 6%

Методи за обработка

Технологията, която се използваше до скоро след разрушаването на сгради или язовир, включваше тяхното товарене на самосвали и извозването им до депа за твърди битови отпадъци. С помощта на багери материала се изравнява и тази площадка служи за фундамент на площадка за друг вид отпадъци. Добре е да се знае, че на местата, където са погребани подобни продукти култивирането на почвата е невъзможно.

Опита на другите държави

В Европа и Америка при изхвърлянето на отпадъци в строителната индустрия е необходимо да се заплати налог. Неговата сума значително  надвишава стойността на преработката на този вид отпадък. Тяхното вторично използване е по-евтин и изгоден вариант от поръчката и доставка на нови материали. В Швеция, Холандия и Дания 90% от отпадъците в строителството се преработват, благодарение на внедрените нови технологии и внесените поправки във действащото законодателство.

Очевидно е, че този отрасъл днес се развива активно, като вече в редица градове съществуват комбинати или предприятия, занимаващи се със:

 • Събирането
 • Транспортирането
 • Сортирането
 • Почистване
 • Подготовка
 • Други манипулативни дейности

Вторично използване на строителните отпадъци

Изхвърлянето на строителните отпадъци след реконструкция или пълно събаряне на зданията може да бъде заменено с тяхното вторично използване. Преработката и рециклирането на отпадъци в строителството позволява да се икономисат значителни финансови средства.

В някои случаи не се налага тяхното събиране, транспортиране и др. процедури. След разрушаването на сградата, на нейно място почти винаги се издига друга, а това изисква голямо количество чакъл за фундамент. В този случай вместо чакъл се поставят натрошени тухли и бетон, получени при демонтажа на старата конструкция.  Рециклирането на място спестява разходи за манипулации и транспорт, а също така отпада и необходимостта от изграждането на специални  депа.

Отпадък не е точната дума за годни за употреба строителни материали, при това на по-ниска цена. Такива са:

 • Стари, използвани и демонтирани асфалтови пътища
 • Стъкло – независимо от цвета и вида
 • Тухли
 • Пластмасови изделия
 • Стоманобетон

След предварителна обработка, изброените материали могат успешно да се използват при строеж на сгради и друг вид строителни дейности.

Освен за фундамент, тези отпадъци могат да се използват при строеж на временни пътища сред блата например. Обработката на отпадни продукти по подобен начин може да служи също като материал, позволяващ запълването  на ненужни ями и пукнатини. Отпадни продукти, като асфалт играят роля при изграждането на пътна настилка преди да бъдат обработени термично при висока температура, което води до разтопяване на смолистия материал. В случай на загуба на някои характеристики, към асфалта се добавя специална армировка и бетониращо вещество.

Съвременните начини за преработка и ефективното използване на строителните отпадъци са начин за съхранение на ценни природни ресурси и значителни икономии. Очаквания ръст в индустрии, фокусирани върху тази дейност, както и ангажираността правителствата на редица държави с проблема са напълно оправдани.

Някой от тези отпадъци могат да бъдат изключително опасни за хората и околната среда. Пренасянето на опасни отпадъци в конвенционални торби за смет е  СТРОГО ЗАБРАНЕНО. Необходимо е отпадъците от ремонтни и строителни дейности да се извозят с помощта на съществуващите специализирани фирми и в никакъв случай не трябва да се изхвърлят в общите контейнери. Ако след ремонта във вашето жилище остават елементи, като врати, прозорци и др., е необходимо да се обърнете към компания или организация, която да се заеме с извозването им и тяхната повторна употреба.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]