1. Неутрализиране на отпадъци от 1, 2 и 3 клас на опасност се извършва в специални инсталации или съоръжения от юридически лица и индивидуални предприемачи на фирми, лицензирани да неутрализират определен вид отпадъци.
  2. Специализирани инсталации, съоръжения за обезвреждане на отпадъци трябва да бъдат одобрени от Държавната администрация за надзор и защита на правата на потребителите и благосъстоянието на хората.
  3. Изключително опасните отпадъци, съдържащи живак-1 клас на опасност (използвани осветителни устройства, флуоресцентни и живачни лампи; използвани живакосъдържащи устройства и оборудване, термометри, манометри и др.) Подлежат на задължителна доставка за неутрализиране в демеркуризационно устройство до специализиран организация, лицензирана за този вид дейност. Демеркуризация – почистване на помещение от живак.
  4. Събирането и обезвреждането на мъртви животни и други биологични отпадъци трябва да се извършва в съответствие със „Санитарните правила за събиране, оползотворяване и унищожаване на биологични отпадъци“ чрез освидетелстване от ветеринарен лекар в санитарни съоръжения или погребение на специално оборудвано място.
  5. Събирането, временното съхранение, неутрализирането и погребването на отпадъци от лечебни заведения (амбулатории, болници, клиники и др.) С класове на опасност A, B, C, D, D трябва да се извършва в съответствие с „Правилата за събиране, съхранение и изхвърляне на институции за третиране и профилактика на отпадъци.
  6. Опасните възпроизводими селскостопански отпадъци от органичен произход (растителни и животински) – тор, изпражнения и др. трябва да бъдат неутрализирани чрез компостиране на специално оборудвани водоустойчиви площадки.
  7. Опасните селскостопански отпадъци с минерален и химически произход (износени и забранени за употреба пестициди и минерални торове и др.) трябва да бъдат изхвърляни от специализирани фирми, които имат лиценз.

Garbage roro dumpter bin collects rubbish at construction site

Процедура за транспортиране на отпадъци

Транспортирането на отпадъци трябва да се извършва по начини, които изключват възможността за тяхната загуба по време на транспортиране, създаване на извънредни ситуации, причиняване на вреда на околната среда, здравето на хората, икономически и други съоръжения.

Процедура на транспортиране, както и изисквания за товарене и разтоварване

Транспортирането на отпадъци е разрешено само на специално оборудвани и специално маркирани превозни средства със следните документи:

  • – лицензи за движение (транспортиране) на отпадъци от съответния вид, клас на опасност;
  • – паспорти на опасни отпадъци;
  • – документ, потвърждаващ прехвърляне на отпадъци в съоръжението за изхвърляне на отпадъци;
  • – разрешение за поставяне, неутрализиране или използване на този вид отпадъци, издадено на собственика на отпадъците, или пълномощно от ползвател за прехвърляне на съответните видове отпадъци на друго лице.

Отговорност за спазване на изискванията за безопасно управление на отпадъците от момента на товарене на отпадъците в превозно средство и до разрешеното му разтоварване се носи от превозвача, освен ако в договора не е посочено друго.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]